Po co nam bierzmowanie, skoro już przyjęliśmy chrzest?

Wtajemniczenie chrześcijańskie dokonuje się przez trzy sakramenty:

  • chrzest - dający początek nowemu życiu,
  • bierzmowanie - umacniające je
  • Eucharystię, która karmi Ciałem i Krwią Chrystusa, przekształcając spożywających w samego Chrystusa.

W związku z tym, odpowiadając na pytanie, po co przyjmować sakrament bierzmowania, można powtórzyć za Katechizmem: ...przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. (...) przez sakra­ment bierzmowania [ochrzczeni] jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako praw­dziwi świadkowie Chrystusa, do szczerej wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Chrzest i bierzmowanie dają Bożą moc wszystkim wiernym, nie tylko duchownym, ale i świeckim, do apo­stolstwa. Wynika stąd prawo i obowiązek tych wiernych starania się (indywidualnego lub w stowarzyszeniach), by orędzie zbawcze zostało poznane i przyjęte przez ludzi całej ziemi. Obowiązek ten wzmaga się tam, gdzie jedynie przez nich inni mogą usłyszeć słowa Ewangelii i poznać Chrystusa. Ich działalność we wspólnotach kościelnych staje się niekiedy tak konieczna, że bez niej apostolstwo pasterzy byłoby mało skuteczne.

Przybliżając działanie tego sa­kramentu, należy stwierdzić: Sakrament bierzmowania, który wy­ciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościo­łem, umacnia ich i ścisłej zobowiązuje, by słowem i czy­nem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili (KPK Kan. 879).

Można powiedzieć, że sakrament ten uzdalnia nas do dawania świadectwa, ponieważ Duch Święty umacnia nas w nim do mężnego wyznawania naszej wiary, życia według niej i obrony w sytuacjach zagrożenia.